Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Strategiplan, Helsetjenesten for geit mot 2010

Helsetjenesten for geit vedtok sin strategi for arbeidet i 2006. Strategien beskriver de viktigste satsingsområdene for helsearbeidet i geitebesetningene. Visjonen til Helsetjenesten for geit er "Sammen for verdens beste helse og velferd for geit." Du kan lese strategien her.

Helsetjenesten for geit (HT geit) har utarbeidet strategi frem mot 2010. Strategien ble godkjent i Samarbeidsrådet for Helsetjenesten for geit i februar 2006.

Virksomhetsidé og organisering

HT geit er et samarbeid mellom TINE BA, Norsk sau- og geit, Den norske veterinærforening og Animalia. Mattilsynet har observatørstatus. TINE BA har sekretariatet for HT geit.

Helsetjenesten for geit skal være bindeledd mellom forskning og produsentmiljø. Helsetjenesten for geit skal bidra til oppbygging og utnytting av kompetanse til beste for norsk geitproduksjon.

Visjon

"Sammen for verdens beste helse og velferd for geit"

 HTgeit2010

Helsetjenesten for geit er et samarbeid mellom:

 • TINE BA (sekretariat)
 • Meieriselskapene
 • Norsk sau-og geit
 • Den Norske Veterinærforening
 • Kjøttbransjens Landsforbund
 • Norsk Kjøttsamvirke
 • Mattilsynet (observatørstatus)
 • Veterinærinstituttet
 • Norges veterinærhøgskole

Finansiering reguleres gjennom avtaler mellom partene.

Det er økende interesse for geitmelkprodukter internasjonalt, og det er ønske om ytterligere satsing for å utvikle geiteprodukter i Norge. Sjukdom fører ofte til redusert kvalitet på produktene. God dyrehelse er en forutsetning for stabil god melk- og kjøttkvalitet.

Utfordringer mot 2010

Forebyggende helsearbeid

Helsetjenesten for geit skal i hovedsak arbeide for å gjøre risikoen for smittsomme sjukdommer og andre sjukdommer minst mulig. Dette skal gjøres på flere delområder:

 • Prosjektet Friskere geiter

Prosjektets mål er å sanere for CAE, byllesjuke og paratuberkulose innen 2010, slik at vi har 200 besetninger som er fri for disse smittsomme sjukdommene. Helsetjenesten for geit skal bruke resultatene og kompetansen fra prosjektet som grunnlag for å sanere for disse sjukdommene i hele den norske geitepopulasjonen.

HTgeit2010_img_1

 • Fôring

Helsetjenesten for geit skal bidra til å utvikle gode fôringsstrategier for geiter i alle aldersgrupper og produksjoner.

 • Hus til geit

Helsetjenesten for geit skal bidra til å finne gode løsninger for hus og oppstalling av geiter i ulike produksjoner.

 • Avlsarbeid

Helsetjenesten for geit skal bidra til å innføre og gjennomføre et avlsopplegg i geiteholdet som gir avlsmessig framgang med liten risiko for spredning av smittsom sjukdom og genetisk overførbar sjukdom.

 • Medisinforvaltning

Helsetjenesten for geit skal bidra til riktig bruk av medisin på geit og arbeide for flere godkjente preparat til geit.

 • Geitkontrollen og sjukdomsregistrering

Helsetjenesten for geit skal jobbe for økt tilslutning til geitkontrollen, økt innrapportering av helseopplysninger og bidra til utvikling av gode rapporter til bruk i besetningsarbeidet.

 • Smittsomme sjukdommer

Helsetjenesten for geit skal jobbe for en enhetlig offentlig forvaltning og håndtering av CAE, byllesjuke, paratuberkulose, skrapesjuke, munnskurv og andre smittsomme sjukdommer hos småfe.

 • Parasittsjukdommer

Helsetjenesten for geit skal bidra til anbefalinger for gode driftsrutiner og behandlingsrutiner for å redusere forekomsten av parasittsjukdommer og for å redusere risikoen for medisinresistens.

 • Reproduksjon og kasting

Helsetjenesten for geit skal bidra til kartlegging av årsaker og hjelpe til med å finne løsninger på problemene i besetninger med mye kasting.

 • Luftveissjukdommer

Helsetjenesten for geit skal bidra til å kartlegge årsaker til luftveissjukdommer hos norske geiter slik at disse sjukdommene kan forebygges.

 • Jurhelse

Helsetjenesten for geit skal utvikle gode besetningsprogram for jurhelsekontroll.

HTgeit2010_img_2

 • Informasjon og rapportering

Helsetjenesten for geit skal være kjent blant geitprodusenter, veterinærer og rådgivere. Helsetjenesten for geit skal være kjent i husdyrorganisasjonene og hos offentlige myndigheter.

 • Kompetanseoppbygging
  • Helsetjenesten for geit skal ha høyt kunnskapsnivå i alle ledd.
  • Helsetjenesten for geit skal regelmessig tilby kurs for veterinærer og rådgivere.
  • Helsetjenesten for geit skal bidra med opplærings- og informasjonsmateriell til geitprodusenter for gjennomføring av opplegg for kompetansebevis dyrevelferd geit.
  • Helsetjenesten for geit skal etablere og følge opp internasjonale kontakter, og følge utviklingen i Norge og i andre land, slik at ny kunnskap tas i bruk og tilrettelegges for norske forhold.

Evaluering

Helsetjenesten for geit skal tallfeste og evaluere sine mål gjennom årlige handlingsplaner og rapporter.