Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Seminar om smittsomme sjukdommer 1999

l slutten av oktober 1999 arrangerte Helsetjenesten for geit et sjukdomsseminar hvor det ble fokusert på de tre kroniske sjukdommene CAE, byllesjuke og paratuberkulose. Stort oppmøte fra både veterinær-, produsent- og rådgiversiden viste at interessen er stor for å gjøre noe med helsestatusen hos de norske geitene.

Den 21. oktober inviterte Helsetjenesten for geit til seminar ved Norges veterinærhøgskole om smittsomme sjukdommer hos geit. Hovedvekten var lagt på de tre kronisk smittsomme sjukdommene CAE, byllesjuke og paratuberkuløse. I tillegg var det fokusert på praktiske erfaringer med smittesanering og fremtidige internasjonale krav til smittekontroll i geitebesetninger. For at Samarbeidsrådet i helsetjenesten skulle få innspill til videre arbeid, var det også lagt opp til diskusjon og meningsytringer.

Stor interesse for geitas helsestatus

Av de ca. 60 deltakerne var det blant andre representanter fra meieri- og kjøttsarnvirket, veterinærinstituttet, Statens dyrehelsetilsyn, Norges veterinærhøgskole og ikke minst geitmelkprodusentene. Møteleder var Trond Slettbakk, som er med i Samarbeidsrådet for helsetjenesten og var fylkesveterinær for Troms og Finnmark.

Leder i Samarbeidsrådet for Helsetjenesten for geit, geitemelkprodusent Sigmund Indrevoll, presenterte Helsetjenesten og ønsket velkommen. Han uttrykte glede over at det var så stort oppmøte, både på vegne av Samarbeidsrådet for helsetjenesten og geitebøndene. Geitenæringen sliter med helseproblemer og kvalitetskrav. Det er viktig å føle at en blir hørt. Tor Lunder, TINE Norske Meieriers representant i Helsetjenesten for geit, gikk inn på norsk geitmelkproduksjon og anvendelse av geitmelk.

CAEV, byllesjuke og paratuberkulose

Espen Rimstad, forsker ved Norges Veterinærhøgskole, orienterte om sjukdommen CAE. Han gikk inn på sjukdomsforløpet fra smitte til tydelige sjukdomstegn. Antistoffer for CAE ble påvist første gang i Norge i 1975. En landsdekkende undersøkelse viste at 42 % av geitene og 86 % av besetningene i landet var positive. CAE-viruset medfører en livslang infeksjon, men ikke alle som smittes blir syke. To av tre viser aldri sykdomstegn.

Det finnes ingen vaksine mot sykdommen. De vanligste smitteveiene er kjent og det viktigste blir derfor å undersøke hvem som er infisert og hindre smitteoverføring. Rimstad konkluderte med at fullstendig bekjempelse av CAE er meget vanskelig. Delvis bekjempelse er derimot mulig, men det krever betydelig innsats både med hensyn til tiltak i fjøset og kostnader ved analyse av blodprøver.

Gudmund Holstad fra Veterinærinstituttet holdt foredrag om byllesjuke. Holstad gikk inn på sykdommens betydning, årsak, spredning, symptom, diagnostikk, behandling og forebygging. Det er mye som tyder på at sykdommen har betydning for dyrets produksjon, jurhelse, velferd og levetid. Geiter med byllesjuke blir tidligere sjaltet ut, noe som også har betydning for avlsarbeidet. Det er viktig å få tallfestet hvor stor økonomisk betydning sykdommen egentlig har.

Paratuberkulose er en bakteriesykdom som utvikler seg svært sakte. Det kan ta lang tid fra dyret blir smittet til sykdommen kan påvises. Anne Storset ved Norges veterinærhøgskole gikk gjennom en rekke faktorer ved denne sykdommen. Hos geit er hovedsymptomet på sykdommen avmagring. Paratuberkulose hos geit i Norge blir kontrollert ved vaksinering. Vaksinen er imidlertid «umoderne» og bør forbedres.

Sanering og smittekontroll

En rekke prosjekt for sanering av CAEV er gjennomført her i landet. Torleif Løken fra Norges veterinærhøgskole gjennomgikk noen av disse prosjektene. Erfaringene viser at en total sanering av CAE er svært vanskelig, nærmest umulig. Testen som brukes inneholder en stor grad av usikkerhet som vanskeliggjør forsøk på sanering. Godt gjennomførte tiltak har medført reduksjon av sykdommen, men enkelte forsøk på sanering har vist seg å gå motsatt vei.

Fra Statens dyrehelsetilsyn informerte Keren Rachel Bar-Yaacov om framtidige offentlige krav til smittekontroll i geitebesetninger. Det er nå skjerpet krav til dokumentasjon, tilsyn og rapportering. Dette har til en viss grad sammenheng med internasjonal fokus på de smittsomme hjernesykdommene som kugalskap og skrapesjuke.

Når det gjelder nasjonal overvåking og kontroll er skrapesjuke prioritert. Paratuberkulose er under utvikling. Bar-Yaacov ga uttrykk for at geit må inn i dette programmet. CAE er foreløpig ikke prioritert i denne sammenheng. Det skyldes at CAE betegnes som en C-sykdom i Norge (B-sykdom internasjonalt).

Oppsummering

Med bakgrunn i det som kom fram på seminaret, diskuterte Samarbeidsrådet for Helsetjenesten for geit videre framdrift for CAE, byllesjuke og paratuberkulose. Ut fra foredragene kan man si at det er en viss mulighet for å kunne eliminere byllesjuke ved iherdige tiltak i besetningene.

Det var derimot skuffende resultater når det gjelder CAE. Det ser ut til at det er nødvendig med et lavt utgangspunkt (< 5 % positive), før en sanering kan lykkes. Videre arbeid bør se på hva som skjer i norske besetninger. Det ser ut til at utenlandske anbefalinger ikke er tilstrekkelige for å redusere smitten. Videre blir CAE viktig i forhold til mædi-visna-bekjempelse i Norge.

Rimstad antydet at CAE og mædivisna vil være vanskelig å skille i internasjonal forvaltning. Hvilke tester som brukes for CAE er avgjørende. Kostnadene med CAE- bekjempelse vil være for store for næringen ut fra geitprodusentenes økonomiske potensiale i dag. Det ser ut til å være helt avgjørende med et offentlig bidrag.

For paratuberkulose ble det lagt fram at sykdommen er under kontroll med nåværende tiltak. Det vil imidlertid være problematisk i forhold til storfe. Situasjonen har vært stabil såpass lenge at det ikke er grunn til å forhaste seg, men det bør så snart som mulig vurderes alternativer til eksisterende vaksiner. Det er også grunn til å kartlegge hvordan paratuberkulose- situasjonen for geit er i Nord-Norge. Det er nå mange år siden det ble vaksinert, og det bør være mulig å gjøre nye undersøkelser. Smitte fra ville dyr er også viktig i dette bildet.