Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Skrapesjuke - info fra Veterinærinstituttet

Skrapesjuke, eller scrapie, er en prionsjukdom. Andre kjente prionsjukdommer er kugalskap hos storfe og Creutzfeldt-Jakobs sjukdom hos mennesker. I Norge er det påvist ett tilfelle av skrapesjuke på geit, og flere tilfeller hos sau. I Norge skiller vi mellom klassisk skrapesjuke og atypisk skrapesjuke, Nor 98. I 2009 påviste Veterinærinstituttet 12 tilfeller av Nor98 og 1 tilfelle av klassisk skrapesjuke i Norge.
Skrapesjuke er en kronisk sjukdom som alltid har en dødelig utgang. Sjukdommen bryter ned nervevev. Den forekommer først og fremst hos sau, men kan finnes hos geit særlig etter kontakt med infisert sau, og hos mufflon. Sjukdommen har vært kjent i mer enn 250 år og er utbredt over store deler av verden med unntak av Australia og New Zealand. I Norge ble skrapesjuke for første gang diagnostisert hos ei norskfødt søye i 1981. Enkelttilfelle av sjukdommen ble påvist fram til 1995 da en så en økning i antall smittede flokker. I 1996 ble skrapesjuke påvist i mer enn 30 besetninger. Etter en omfattende nedslakting av smittede flokker og kontaktflokker, ble antall nye tilfelle av skrapesjuke sterkt redusert.

Atypisk form

I 1998 ble en atypisk form for skrapesjuke, Nor98, påvist og beskrevet for første gang i Norge. Fra dette tidspunkt skiller en mellom klassisk skrapesjuke og skrapesjuke Nor98 eller atypisk skrapesjuke. I årene fra 1997 til 2004 har det opptrådt enkelttilfelle av klassisk skrapesjuke og flere tilfeller av skrapesjuke Nor98 med en foreløpig topp i 2003 og 2004 med 14 tilfelle hvert år. Den økte påvisningen av skrapesjuke Nor98 kan nok i stor grad tilskrives at analysemetoden ble forbedret og prøvetakingen intensivert fra 2001.

Smittestoff

Smittestoffet ved skrapesjuke, scrapie prionprotein PrPSc er svært resistent for fysisk og kjemisk påvirkning. Klassisk skrapesjuke kan forekomme i svært lang tid i smittede besetninger dersom det ikke iverksettes tiltak for å bekjempe sjukdommen.

Risikofaktorer:

  • Innkjøpav infiserte dyr.
  • Bruk av felles beiteområder
  • Felles benyttelse av avlsværer

I en besetning med skrapesjuke antas de fleste skrapesjukeinfiserte dyr å bli smittet under eller rett etter fødselen, eller som helt unge dyr. Fosterhinner og fostervann kan inneholde store mengder smittestoff, og utgjør en viktig smittekilde. Det er allikevel stor forskjell i mottakelighet for skrapesjuke hos sau avhengig av sauens prionprotein genotype.

Klassisk skrapesjuke forekommer hos sau fra 7 måneders alder, og gjennomsnittsalder for norske kasus er 3,5 år. Andel sjuke dyr i besetningene eller dyr hvor smitte kan påvises kan variere fra ett smittet dyr til 50 % av dyrene.

Symptomer hos sjuke dyr:

  • De har ofte kløeog napper ull slik at det opptrer, oftest symmetriske, hårløse partier.
  • De viser nervøse symptomermed skjelvinger i hodet, endret oppførsel og spesielt hos geit, overfølsomhet (hyperestesi) ved berøring.
  • De kan ha varierende ernæringstilstand og sau som avmagres uten annen kjent årsak bør undersøkes for skrapesjuke.

Forløpet av sjukdommen er opp til 6 måneder.

Diagnose

Skrapesjuke diagnostiseres på grunnlag av histopatologiske forandringer i hjernevev og påvisning og karakterisering av resistent prionprotein i hjernevev og/eller lymfatisk vev. Klassisk skrapesjuke skilles fra skrapesjuke Nor98 på grunnlag av hjerneforandringene og ved at det resistente prionproteinet opptrer i et annet mønster ved immunologiske tester.

Fag og forvaltning

Ved mistanke om skrapesjuke skal en ta kontakt med Mattilsynets distriktskontor (Telefon 06040). Skrapesjuke forvaltes som en gruppe B-sjukdom, og ved påvisning av sjukdommen vil Mattilsynet ilegge flokken offentlige restriksjoner. Veterinærinstituttet er forvaltingens vitenskapelige kompetansesenter for skrapesjuke og er hovedleverandør av forskningsbasert kunnskap om skrapesjuke til forvaltningen, næringsliv og andre. Veterinærinstituttet er faglig medansvarlig for overvåkings- og kontrollprogrammet for skrapesjuke og utfører all laboratoriediagnostikk i forbindelse med programmet.