Sitemap Nettstedskart Søk
Norsk English

Dyrehelse

Stell og omsorg i kjeingstida gir ein vellukka laktasjon

Mesteparten av kliniske mastittar hos geit oppstår i løpet av dei første vekene etter kjeing. I Noreg er 80% av desse forårsaka av bakterien Staphylococcus aureus. Giftstoffet som vert produsert av denne bakterien gjer at ein vesentleg del av desse mastittane går over i kaldbrann. Riktig stell, miljø og førebygging kan redusera førekomsten betraktelig.

Les hele saken »

Praksis ved behandling av dispensasjonssøknader for flytting av småfe

I en overgangsperiode før den nye dyrehelseforskrift blir fastsatt, vil Mattilsynet legge forslaget til nye regler til grunn når du søker om dispensasjon.

Les hele saken »

Terapi for geiter

Informasjon om anbefalt behandling av geit,finner du hos Statens legemiddelverk. Der kan du søke på terapianbefalinger, godkjenningsfritak osv.

Les hele saken »

Godt Jur Geit. Sjekk ved avsining!

Speneprøver bør minimum tas av geiter med over 1 million i celletall. Disse er merket med rødt i Min Buskap Geit. Sin behandling anbefales av geiter som er infisert med S. aureus, Str. dysgalactia og Str. agalactia.

Les hele saken »

Nytt virus fra sør truer drøvtyggerne våre

Viruset, som kalles Schmallenberg-viruset etter den tyske byen der det først ble oppdaget, har spredd seg til stadig flere land i fjor høst og på nyåret. Viruset ble først påvist i Tyskland i månedsskiftet august/september.

Det er også påvist på storfe og geit, men ikke i så stor grad som på sauer. De hardest rammed landene er Tyskland, Nederland og Belgia, men nå har også dyr i England, Luxemburg, Frankrike og Italia fått smitten.

Så langt er 74 gårder i sør- og øst-England rammet. Viruset er så langt ikke påvist i Norge.

Kilde: Aftenposten.no

Les hele saken »

Oppdatert informasjon

I februar 2011 er det lagt ut oppdaterte fagartikler om parasitter, luftveislidelser og mage-tarmproblemer. Se menyvalgene til venstre på siden.

Les hele saken »

Forskning og oppdatering

Sjukdommene som blir omtalt på disse sidene er årsak til lidelser, kostnadstap og ekstra arbeid. Derfor forsker veterinær- og husdyrmiljøer på disse sjukdommene. Resultater og ny viten har kommet til etter at flere av disse artiklene ble skrevet. Artiklene inneholder mye verdifull informasjon, men er på enkelte punkter ikke oppdatert i forhold til nye forskningsresultater. Vi jobber med å oppdatere innholdet, og få det på plass snart.

Les hele saken »

Tiltak ved sjukdom i fjøset

For å få en riktig vurdering av helsetilstanden i en besetning er det avgjørende å få klarlagt årsaken til sjukdom. Veterinær kan, i samråd med eier, vurdere tilstanden og foreslå innsending av prøver til laboratorieanalyser. Laboratorieanalyser og/eller obduksjon er ofte nødvendig for å få en sikker diagnose, eller for å avkrefte en mistanke.

Les hele saken »

Sjukdom og sjukdomsførebygging hjå mohairgheit

Sjukdom er ein hovudrisiko ved angorageita. Den har særleg lett for å bli sjuk. For å minske denne risikoen er det særs viktig å syrgje for at ein har eit godt stell, god fôring og eit godt planlagt avlsopplegg som gjev livskraftige dyr. Angorageita kjem frå Tyrkia. No er Sør-Afrika og sørlege USA saman med Tyrkia dei viktigaste landa for mohairproduksjon.

Les hele saken »